OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Ministarstvo finansija napominje naručioce da Zakon o javnim nabavkama  (“Službeni list CG“, br.074/19) počinje sa primjenom 7. jula 2020.godine. Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list CG“, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17). Takođe, napominjemo da je odredbom člana 213 stav 2 Zakona propisano  da su naručioci  dužni da planove javnih nabavki usklade sa ovim zakonom u roku od 15 dana od dana početka primjene Zakona. Istovremeno, ...

Predlog uredbe o nabavkama u oblasti odbrane i bezbjednosti, shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019)

Ministarstvo finansija je pripremilo Predlog uredbe o nabavkama u oblasti odbrane i bezbjednosti, shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019). Poziva se zainteresovana javnost da predloge, sugestije i komentare, dostavi do 22. juna 2020. godine, Ministarstvu finansija - Direktorat za politiku javnih nabavki (adresa: Ul. Slobode, broj  2 Podgorica, mail: mf@mif.gov.me, javne.nabavke@mif.gov.me ). http://www.mif.gov.me/vijesti/227168/Javni-poziv-Predlog-Uredbe-o-javnim-nabavkama-u-oblasti-odbrane-i-bezbjednosti.html  ...

P R E P O R U K A

Ministarstvo finansija upućuje naručioce da u realizaciji postupaka javnih nabavki imaju u vidu trenutno ograničene mogućnosti na tržištu, otežano pripremanje ponuda od strane potencijalnih ponuđača, otežano pribavljanje dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova u postupcima javnih nabavki, kao i obezbjeđivanje uzoraka. Sve navedeno u značajnom ograničava efikasno sprovođenje postupaka javnih nabavki. Odredbama člana 65 Zakona o javnim nabavkama propisano je da u  postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) je ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA DRŽAVE

Obavještavamo obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama, da je Vlada Crne Gore, 09. aprila 2020. godine, usvojila Informaciju o potrebi pokretanja postupaka javnih nabavki u periodu trajanja mjera Vlade usvojenim u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije COVIR19 i donijela sljedeće zaključke: Naručioci koji se finansiraju iz budžeta države, u periodu trajanja mjera Vlade u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ...

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE 26.03.2020. godine

Uvažavajući trenutne okolnosti, a sa ciljem da se obezbijedi adekvatna primjena Zakona o javnim nabavkama i realizacija postupaka propisanih Zakonom, a usljed obaveze poštovanja načela javnih nabavki i intencije da se osigura konkurencija i transparentnost u postupcima, Ministarstvo finansija obavještava učesnike u postupku javnih nabavki sljedeće: Obaveza je naručilaca i ponuđača da izričito poštuju privremene mjere i preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) (http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/), kao i donijete ...