Brisel, 19. decembar 2016. godine – Učešće direktora Uprave za javne nabavke, dr Mersada Mujevića na VI sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Crne Gore sa druge strane, potpisan je 15. X 2007, a stupio na snagu 1. V 2010. okončanjem procesa ratifikacije. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje radno je tijelo koje pomaže u radu Savjetu za stabilizaciju i pridruživanje. Sastavljen je od predstavnika Evropskog savjeta i Evropske komisije, s jedne strane, i predstavnika Vlade Crne Gore. ...

Austrija, Beč 24-25. oktobar 2016. godine – Ekspertski sastanak pri OSCE na temu “Novac u politici u Jugoistočnoj Evropi”

Na poziv Generalnog Sekretara OEBS-a g-dina Ambasadora Lamberta Zanniera, Uprava za javne nabavke uzela je učešće na ekspertskom sastanku vezanom za tematiku “Novac u politici u Jugoistočnoj Evropi”. Upravu za javne nabavke predstavljali su Direktor doc dr Mersad Mujević i samostalni savjetniki g-đica Sanja Poleksić. Ekspertski sastanak je organizovan u okviru pomenute teme od strane OCEEA i ODIHR, u bliskoj saradnji sa OSCE. Cilj sastanka bio je identifikovanje trendova i dijeljenje ...

Podgorica, 13.09.2016. godine – Misija Evropske komisije sa ciljem procjene implemetacije propisa u oblasti javnih nabavki u Crnoj Gori

Upravu za javne nabavke posjetio je tim eksperata TAIEX-a (Instrument za razmjenu informacija u vezi tehničke pomoći) Evropske komisije, na čelu sa g-dinom Alexander Fricke iz Generalnog Direktorata za susjedsku politiku i pregovorima o proširenju. Pored g-dina Fricke ekspertski tim činili su i g-đa Carmen Raluca Ipate, koja je u Direktoratu zadužena za Crnu Goru, g-din Timo Rantanen, ekspert iz oblasti javnih nabavki, g-din Mark Reilly iz Delegacije EK u ...

Odbor za evropske integracije Skupštine Crne Gore usvojio Izvještaj o pregovaračkom poglavlju 5 – Javne nabavke

Podgorica 20. juli 2016 godine: Na danas održanoj sjednici Odbora za evropske integracije, članovi Odbora razmotrili su izvještaj o pregovaračkom poglavlju 5 – Javne nabavke, ključne aspekte ovih dokumenata, kao i napredak u ostvarivanju zadatih mjerila, predstavili su glavni pregovarač za vođenje pregovora Crne Gore sa EU Aleksandar Andrija Pejović, pregovarač za poglavlje 5 Nikola Vukićević i šef Radne grupe za poglavlje 5 Mersad Mujević. Nakon dinamične rasprave o preduzetim koracima ...

Belgija, Brisel, 07/08 juli 2016 godine, Održan Pododbor za untrašnje tržište i konkurenciju između predstavnika Evropske Unije i Crne Gore

Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju predstavlja važan susret dvije Delegacija Crnogorske i EU po pitanjima ispunjenja političkih i ekonomskih kriterijuma pristupanja, kao i ostalih ključnih aspekata sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s jedne strane i sa druge ispunjenja zacrtanih planova institucija koje se bave politikom javnih nabavkiu u CG. Cilj ovog sastanka je bio da pruži pregled aktivnosti u dinamičnom procesu koji se odvijao u zahtijevanom vremenu, da izdvoji ...