Nadležnosti

Nadležnosti u oblasti javnih nabavki vrše Direkcija za javne nabavke, Ministarstvo finansija kao resorno za oblast javnih nabavki i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki u oblasti zaštite prava. Ministarstvo finansija vrši nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Direkcije. Sudska kontrola zakonitosti postupaka javne nabavke obezbijeđena je u upravnom sporu, kod Upravnog suda Crne Gore.      Direkcija za javne nabavke osnovana je Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (”Sl. list RCG”, br. 72/06). Djelokrug Direkcije definisan je članom 42 – a Uredbe. Direktor je imenovan 31.05.2007, tako da je faktički počela sa radom 01.06.2007 godine, a do tada njene poslove vršila je Uprava za zajedničke poslove državnih organa.

        Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđeno je da Direkcija ima 18 službenika i namještenika, sistematizovanih u okviru Sektora za praćenje sprovođenja propisa i inspekcijski nadzor, Odjeljenja za praćenje postupka za javne nabavke i upravljanje elektronskim javnim nabavkama, Odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju i Službe za opšte poslove i finansije.

       Uprava za javne nabavke, je u skladu sa članom 19 Zakona o javnim nabavkama (”Sl. list CG”, br. 42/11) i djelokrugom utvrđenim članom 42 – a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, ovlašćena da:

1) prati ostvarivanje sistema javnih nabavki;

2) prati usaglašenost propisa kojima se uređuju javne nabavke sa pravom Evropske unije, priprema stručne osnove, inicira i učestvuje u pripremi propisa o javnim nabavkama; 3) daje saglasnost naručiocima o ispunjenosti uslova za sprovođenje odgovarajućeg postupka javne nabavke u skladu sa ovim zakonom; 4) pruža savjetodavnu pomoć na zahtjev naručioca; 5) organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih i drugih lica za vršenje poslova javnih nabavki; 6) organizuje polaganje stručnog ispita za vršenje poslova u oblasti javnih nabavki; 7) uspostavlja i održava portal javnih nabavki radi obezbjeđivanja transparentnosti javnih nabavki; 8) objavljuje planove javnih nabavki, pozive za javno nadmetanje, odluke o kvalifikaciji kandidata, odluke o izboru najpovoljnije ponude, odluke o obustavi postupka javne nabavke, odluke o poništavanju postupka javne nabavke, ugovore o javnoj nabavci, izmjene, odnosno dopune plana javnih nabavki, poziva za javno nadmetanje, odluka i ugovora, i druge akte u skladu sa ovim zakonom; 9) priprema i objavljuje na portalu javnih nabavki Listu naručilaca; 10) promoviše sprovođenje javnih nabavki u elektronskoj formi; 11) ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama, institucijama i stručnjacima u oblasti sistema javnih nabavki; 12) priprema i dostavlja Vladi godišnji izvještaj o javnim nabavkama, za prethodnu godinu; 13) priprema i objavljuje na portalu javnih nabavki listu ponuđača na osnovu odluka o izboru najpovoljnije ponude; 14) priprema i objavljuje na portalu javnih nabavki jedinstveni rječnik javnih nabavki; 15) vrši inspekcijski nadzor; 16) izdaje publikacije i drugu stručnu literaturu;

17) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.