Savez sindikata Crne Gore (od 24.02.2009. godine)

SAVEZ  SINDIKATA CRNE GORE -Predsjedniku-    P O D G O R I C A           Direkcija za javne nabavke razmotrila je Vaš zahtjev za davanje mišljenja o tome da li je Savez sindikata Crne Gore, obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama, i stim u vezi, ukazuje na sljedeće:   Zakonom o javnim nabavkama […]

Željeznički prevoz Crne Gore AD, Podgorica (od 24.02.2009. godine)

  ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD-PODGORICA   -Direktoru–   Direkcija za javne nabavke razmotrila je Vaš zahtjev za davanje mišljenja koji se odnosi na primjenu člana 14 Zakona o javnim nabavkama i s tim u vezi, u okviru nadležnosti Direkcije, ukazuje na sljedeće:   Zakonom o javnim nabavkama (“Sl. list RCG“, br. 46/06), članom 14 […]

<!–:me–>Primjena člana 88 Zakona o javnim nabavkama – rok za podnošenje prigovora u toku postupka javne nabavke, od 05.12.2008. godine<!–:–>

Predmet: Primjena člana 88 Zakona o javnim nabavkama – rok za podnošenje prigovora u toku postupka javne nabavke – m i š lj e nj e. Direkciji za javne nabavke obratilo se više naručilaca, sa zahtijevom za davanje savjetodavnih i konsultantskih usluga o primjeni člana 88 Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi […]

Sprovođenje postupaka dodjele ugovora o javnoj nabavci putem neposrednog prikupljanja ponuda (šoping metoda) – 05.12.2008. godine

Direkciji za javne nabavke i pored mišljenja objavljenom na internet stranici, obratilo se više naručilaca, sa zahtijevom za davanje savjetodavnih i konsultantskih usluga o primjeni Zakona o javnim nabavkama, u dijelu odredbi o sprovođenju postupka javne nabavke putem neposrednog prikupljanja ponuda – šoping metodom. Povodom toga, Direkcija za javne nabvke i Komisija za kontrolu postupka […]

Dodjela ugovora o javnoj nabavci usluga putem konkursa (15.01.2008. godine)

I. Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list RCG”, br 46/06 poglavljem IV, uređeni su posebni slučajevi dodjele ugovora o javnoj nabavci usluga (javna nabavka putem konkursa za izradu idejnog rješenja i javna nabavka konsultantskih usluga) II. Rješenja o dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge putem konkursa uređena su članom 75 Zakona o javnim nabavkama. Predmet […]