Učešće v.d. Direktora Uprava za javne nabavke g-dina prof dr Mersada Mujevića na panel diskusiji u organizaciji NVO Instituta Alternativa iz Podgorice na Temu „Ka boljem regulisanju javnih i tajnih nabavki u sektoru bezbjednosti“

Podgorica petak, 16. novembar 2018. godine u organizaciji NVO Instituta Alternativa iz Podgorice a na Temu „Ka boljem regulisanju javnih i tajnih nabavki u sektoru bezbjednosti“ održanapanel diskusija.

Panel diskusija je fokusirana na javne i tajne nabavke u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, koji su, u periodu od 2013. do 2017. godine, na javne nabavke potrošili preko 50 miliona eura i dodatnih skoro 5 miliona eura na povjerljive nabavke.

Cilj panel diskusije je, da u svjetlu buduće samostalnosti Uprave policije i u kontekstu pripreme novog Zakona o javnim nabavkama, osvijetlimo do sada uočene probleme u sprovođenju nabavki u ovim institucijama, kao i dobre prakse i definišemo preporuke za unaprijeđenje upravljanja ovim značajnim dijelom javne potrošnje.

Na panel diskusiji govorićemo o sljedećim pitanjima: Kako su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije planirali i trošili novac za javne nabavke u prethodnom petogodišnjem periodu?, Do kada će povjerljive nabavke u sektoru bezbjednosti i odbrane biti u pravnom vakuumu i daleko od kontrole? , Zbog čega nisu usvojeni podzakonski i interni akti predviđenih Zakonom o javnim nabavkama od juna 2017. godine, koji je trebalo da bolje regulišu ovu oblast?, Smijemo li propustiti priliku da se novim Zakonom o javnim nabavkama detaljno urede nabavke za bezbjednost i odbranu? Kakve su preporuke SIGMA-e i i Evropske komisije u tom smislu?

U svom izlaganju na panel diskusiji g din prof dr Mersad Mujević, v.d. Direktora Uprave za javne nabavke je između ostalog istakao; Izmjenama ZoJN iz 2014. godine oblast odbrane i bezbednosti je bila poprilično uređena. Taj ZoJN je uredio pitanja (Obveznika primjene, Izuzeća, Izbor postupka javne nabavke, Zaštitu tajnih podataka u postupku javne nabavke i zaključivanja i izvršavanja ugovora, uslovi za izvršenje ugovora, Zaštitu tajnosti podataka u toku izvršenja ugovor, Bezbjednost robe, Podugovaranje i postupak podugovaranja). Izmjenama iz 2017 opredjelenje je Vlade CG da se ovo pitanje uredi ne ZoJN već rečenim načinom Uredbom, i zaista to nije imanento samo nama i druge zemlje ovo pitanje ovako rješavaju do donošenja nove Direktive iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti i u crnogorskom i u pravu EU uređene su na nekoliko nivoa. U okviru prava EU uređena je u određenoj mjeri Direktivom 24/2014/EU, ali najviše posebnom Direktivom 81/2009/EZ. Tako da će se i u crnogorskom kroz pripremljeni Prijedlog Zakon o javnim nabavkama primjenjivati ova Pravila tj. Direkive ali kroz Uredbu koji će donijeti Vlada CG o javnim nabavkama za potrebe odbrane i bezbjednosti.

Uz mnoge novine koje ga čine jedinstvenim, sveobuhvatnijim, konkretnijim i usklađenijim sa direktivama Evropske unije, u Zakon su unijete i odredbe u oblasti odbrane i bezbjednosti. To je posebno značajno imajući u vidu potrebu za efikasnom prevencijom korupcije u ovoj osjetljivoj oblasti, s jedne strane, i potrebu zaštite interesa nacionalne bezbjednosti, s druge strane.

U devetom poglavlju Prijedloga Zakona, članovima 174 do 178, definisane su javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti i da je cilj prijedloga ZoJN je da obuhvati sva ta područja, aktivnosti i naručioce.

Najviše izuzeća propisanih ovim članom odnosi se na nabavku sa odbrambenim i bezbjedonosnim karakteristikama koja ima određenu međunarodnu komponentu. Sljedeće izuzeće odnosi se na zaštitu bezbjedonosno osjetljivih podataka i nabavku bezbjedonosno – obavještajnih aktivnosti. Sljedeće izuzeće se odnosi na ugovore u okviru programa saradnje zasnovanih na istraživanju i razvoju novog proizvoda koji zajednički sprovode Crna Gora i najmanje jedna država članica Evropske unije i, kada je primjenljivo, za kasnije faze čitavog ili dijela životnog ciklusa tog proizvoda i dr.

I na kraju je zaključio da ključni elementi Direktive jesu da nacionalna bezbjednost ostaje u isključivoj nadležnosti svake države članice, a da raznoliku odbrambenu tehničku i industrijsku bazu i vojne sposobnosti neophodne za sprovođenje zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike u domenu javnih nabavki treba postepeno usklađivati. Kao bitan zahtjev izdvaja se bezbjednost snabdijevanja i bezbjednost informacija, imajući u vidu da je to bezbjednosno osjetljiva problematika.

U radu na panelu učestvovali su i g din Zoran Milić, šef Biroa za javne nabavke, Ministarstvo unutrašnjih poslova, g din Blažo Savković, načelnik Sektora II, Državna revizorska instituciji i g din Stefan Šaponjić, načelnik Direkcije za javne nabavke i član Radne grupe za pripremu Uredbe o nabavkama u sektoru bezbjednosti i odbrane.

Moderatorka panela je bila g đa Ana Đurnić, istraživačica javnih politika, Institut alternativa

Panel je završen u 12 sati i 55 minuta.

Agenda u prilogu.

Download

 

PR Služba UzJN