Tim lider projekta sekretarijata CEFTE u radnoj posjeti Upravi za javne nabavke

Podgorica, 07.02.2018. godine  u prostorijama Uprave za javne nabavke održan je sastanak sa vođom projekta u organizaciji CEFTE g-dinom Aleksandrom Damjanoskim. U ime Uprave sastanku su prisustvovali direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Mujević, i savjetnici u Upravi g-din Goran Vojinović i g-đa Nerma Kalač. Na sastanku su razmatrane pojedinosti sistema javnih nabavki u Crnoj Gori u vezi sa skorijim početkom Projekta u organizaciji sekreterijata CEFTE.

G-din Damjanoski se interesovao za trenutno stanje u pogledu pravnog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti, radi sačinjavanja početnog izvještaja, ukazujući na neophodnost praćenja realizacija sporazuma CEFTA. G-din Damjanoski je potencirao potrebu bliže saradnje regulatornih tijela javnih nabavki u zemljama članicama CEFTE, a u cilju pospješivanja trgovine robama i uslugama na područiju CEFTE. U svom izlaganju naglasio je veliki značaj GPA i našeg članstva u istom pri  WTO.

U svom izlaganju Direktor Uprave za javne nabavke g-din doc dr Mersad Mujević istakao je kvalitet predloženih normi koje su inkorporirane u Nacrt novog zakona o javnim nabavkama koji je usklađen sa Direktivama EU iz 2014 godine, u smislu njegove buduće implementacije i primjene, kao i da su se  prilikom izrade istog uvažile preporuke i sugestije SIGME date ranije tokom 2017.godine. Upoznao je g-dina Damjanoskog o  budućim koracima koje će Uprava za javne nabavke preduzeti do konačnog usvanjanja zakona. Direktor Mijević istakao je i osvrnuo benefite članstva Crne Gore u GPA (Sporazum o vladinim nabavkama) naročito, MiSP, kao i da Crna Gora aktivno pruža pomoć zemljama koje namjeravaju da započnu process pregovora za članstvo u GPA. Takođe, director Mujević je istakao da Uprava ostvaruje intezivnu neformalnu saradnju sa administrativnim tijelima zaduženim za oblasti javnih nabavki u svim zemljama regiona koje su članice CEFTE i prikuplja sve relevantne informacije koje bi mogle biti od koristi u reformi sistema uopšte.

Na sastanku su dogovoreni putevi dalje saradnje i naredne aktivnosti.

 

PR SlužbaUzJN