U organizaciji sekretarijata WTO održana radionica posvećena GPA – Advanced Global Workshop on Government Procurement 20/24.11.2017. godine

U Ženevi je u periodu od 20 do 24.11.2017 godine,  u organizaciji Sekretarijata Svjetske Trgovinske Organizacije održana radionica, posvećena sporazumu o vladinim nabavkama – Advanced Global Workshop on Government Procurement.

Pored predstavnika zemalja članica GPA, među kojima je i predstavnik Crne Gore, – Uprave za javne nabavke samostalni savjetnik g-din Goran Vojinović, dipl.prav, radionici su prisustvovali i predstavnici zemalja koje su u procesu pristupanja sporazumu, te predstavnici zemalja posmatrača.

Cilj radionice je razmjena znanja i iskustava u odnosu na politiku javnih nabavki, trgovinsku liberalizaciju, te uopšte u odnosu na pricipe održivog razvoja i dobrog upravljanja.

Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa aktuelnim dešavanjima u oblasti vladinih nabavki, uključujući elektronske javne nabavke, sa ulogom i značajem GPA u svijetlu reformi politike javnih nabavki na nacionalnom nivou, sa vezom GPA i direktiva EU, sa značajem GPA za učešće malih i srednjih preduzeća, te sa troškovima i koristima pristupanja sporazumu.

Prvog dana radionice, odgovorni za politiku vladinih nabavki i predsjedavajući Sekretarijata Svjetske Trgovinske Organizacije, gospodin Robert Anderson, ukazao je na značaj revidovanog sporazuma o vladinim nabavkama, njegovim elementima i ciljevima, sa akcentom na trgovinski aspekt sporazuma.

Potenciran je značaj otvorenog tržišta među zemljama članicama sporazuma, principi javnih nabavki koji proizilaze iz pricipa otvorenog tržišta, te generalno na principe dobrog upravljanja i održivog razvoja.

Predstavnik Afričke razvojne Banke, gospodin Ashraf Ajad, te predstavnik Sekretarijata Svjetske Trgovinske Organizacije gospodin Kođo Osei – Lah, ukazali su  na politiku nabavki koje sprovodi ta banka, vezu sa principima GPA, te značaj principa sporazuma za ciljeve održivog razvoja.

Predstavnik Evropske Banke za obnovu i razvoj, g-din Žan Džakholt, te predstavnik Međunarodnog Instituta za održivi razvoj, gospođa Lizbet Kasie su ukazali na aktivnosti Evropske Banke za obnovu i razvoj, odnosno ciljeve održivog razvoja, a gospodin Matiu Kanen na preporuke OECD  o javnim nabavkama iz 2015 godine.

Drugog dana radionice, gospodin Robert Anderson je ukazao na značaj GPA u svijetlu reformi nacionalnog sistema javnih nabavki, trendove, koristi, izazove i proces pristupanja sporazumu.

Profesor Sju Erovsmit je ukazala na vezu EU Direktiva sa GPA sporazumom.

Gospodin Filip Peletijer iz Sekretarijata pri WTO je ukazao na mogućnosti pristupa tržištu obuhvaćenim sporazumom i korišćenje e-GPA tool kao način pristupa informacijama.

Gospođa Kamala Davar sa univerziteta Sussex je ukazala na tranzicione mjere u zemljama u razvoju, te vezu privatno javnih parterstava sa GPA.

Profesor Stiv Šoner sa Univerziteta Džordž Vašington je ukazao na politiku i strategiju razvoja tranzicionih ekonomija i ulogu okvirnih sporazuma u savremenim sistemima javnih nabavki.

Predstavnik Svjetke Banke, gospodin Dfiodemes Beroa osvrnuo se na regulatorni okvir javnih nabavki banke i vezi sa GPA.

Treći dan radionice bio je posvećen sredstvima pravne zaštite predviđenim GPA i EU direktivama, te iskustvima SAD-a, odredbama GPA koje se odnose na institucije pravne zaštite, vezi GPA i kontroli korupcije i mjerama za sprječavanje dogovaranja ponuđača.

Četvrti dan radionice je bio posvećen  reformama u oblasti javnih nabavki učešću malih i srednjih preduzeća na tržištu javnih nabavki i iskustvima SAD-a, te rezultatima studije Evropske Banke za obnovu i razvoj.

Takođe, ponovo je ukazano na GPA kao model održivog razvoja, međunarodne trgovine i principa najbolje vrijednosti za uloženi novac, politici i praksi upravljanja podacima, mjerama taksonomije koje utiču na trgovinu u postupcima javnih nabavki.

Posljednji dan radionice je bio posvećen sistemu elektronskih nabavki, povezanosti istog sa GPA i reformama sistema e-nabavki, sistemu izvještavanja, poboljšanju principa transparentnosti, efektivnosti i principa najbolje vrijednosti za uloženi novac kroz sistem elektronskih nabavki i elektronskog upravljanja, jačanju trgovine i inkluzivnog održivog razvoja u Africi, kroz korišćenje elektronskog sistema vladinih nabavki, te razvoju ljudskih resursa.

Agenda u prilogu.

 

PDFDownload

 

PR Služba