Javni poziv za Strategiju za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024. godine

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18) Ministarstvo finansija, upućuje J A V N I   P O Z I V Zainteresovanoj javnosti da u vezi sa pripremom Strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2024. godine, inicijative, sugestije i predloge ...

Obavještenje za help desk

Mininistarstvo finansija - Direktorat za politiku javnih uspostavilo je help desk u cilju pružanja informacija i podrške za primjenu novog Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19), na raspolaganju je svakog radnog dana u terminu od 11:30 do 13:30. Za pravna pitanja u vezi sa primjenom Zakona: Farisa Kurpejović, načelnik u Direkciji za normativno pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama, Goran Vojinović, samostalni savjetnik, 020/ 245 - 798; Nerma ...

Uputstvo za usklađivanje plana u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019)

Uputstvo za usklađivanje plana u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019)

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Ministarstvo finansija napominje naručioce da Zakon o javnim nabavkama  (“Službeni list CG“, br.074/19) počinje sa primjenom 7. jula 2020.godine. Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list CG“, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17). Takođe, napominjemo da je odredbom člana 213 stav 2 Zakona propisano  da su naručioci  dužni da planove javnih nabavki usklade sa ovim zakonom u roku od 15 dana od dana početka primjene Zakona. Istovremeno, ...

Predlog uredbe o nabavkama u oblasti odbrane i bezbjednosti, shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019)

Ministarstvo finansija je pripremilo Predlog uredbe o nabavkama u oblasti odbrane i bezbjednosti, shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019). Poziva se zainteresovana javnost da predloge, sugestije i komentare, dostavi do 22. juna 2020. godine, Ministarstvu finansija - Direktorat za politiku javnih nabavki (adresa: Ul. Slobode, broj  2 Podgorica, mail: mf@mif.gov.me, javne.nabavke@mif.gov.me ). http://www.mif.gov.me/vijesti/227168/Javni-poziv-Predlog-Uredbe-o-javnim-nabavkama-u-oblasti-odbrane-i-bezbjednosti.html  ...